Hugerr

11 tekstów – auto­rem jest Hu­gerr.

Cza­sami jest za późno na to, na co kiedyś było za wcześnie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 czerwca 2013, 22:12

Naj­pierw płaczą bo są ni­kim, po­tem cier­pią bo są kimś i to ich przytłacza. A Ty, kim chcesz być? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 maja 2013, 19:08

Jeszcze nig­dy ni­kogo tak bar­dzo nie kochałam. Tyl­ko nie wiem, czy to dob­rze czy źle.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2013, 21:04

Za­daniem fo­tog­ra­fa jest spra­wić byś w sza­rości dos­trzegł mi­lion ko­lorów emocji 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 kwietnia 2013, 14:25

Naj­bar­dziej bo­li mnie to, że dziś pe­symis­ta jest realistą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 kwietnia 2013, 13:08

Cza­sem żeby zna­leźć nie trze­ba szukać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 kwietnia 2013, 11:56

Mówiąc, że jes­tem bez­nadziej­na nie mo­tywu­jesz mnie, naprawdę. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 kwietnia 2013, 17:15

Dot­rwa­liśmy do czasów, gdy seks przy­ciąga a "kocham cię" odpycha. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 kwietnia 2013, 19:36

In­ten­cje nie grają ro­li, gdy skut­ki są tragiczne. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 kwietnia 2013, 22:34

Wy­baczaj, ale nie zapominaj. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 kwietnia 2013, 22:20
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hugerr

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność